Wygraj Forerunnera z z Night Runners!

Zapraszamy Was do udziału wielkanocnym konkursie, w którym możecie wygrać kultowy model zegarka Garmin 310 XT HR ufundowany przez sklep naszego partnera www.garmin24.pl

Zasady konkursu są proste:
Żeby wziąć w nim udział należy odpowiedzieć na pytanie: "Dlaczego Forerunner 310 powinnien trafić w Twoje ręce?"

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ FORERUNNERA z NIGHT RUNNERS

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu pt. „Wygraj Forerunnera z z Night Runners!”, zwanego dalej „Konkursem” jest sklep Garmin24 z siedzibą w Poznaniu oraz blog „Night Runners” zwany dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie blogu „Night Runners” pod adresem URL: http://night-runners-pl.blogspot.com/ oraz na fanpage: fb/citynightrunners 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 18 kwietnia 2014 roku do 24 kwietnia 2014 roku do godziny 12:00 – termin przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w Konkursie – na warunkach i zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej „Regulamin”). 

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy sklepu Garmin24 oraz prowadzący blog Night Runners i ich rodziny (krewni i powinowaci do drugiego stopnia).

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 

2. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko osoby będące fanami https://www.facebook.com/CityNightRunners  i https://www.facebook.com/garmin24. Uczestnik powinnien polubić oba wspomniane fanpage.

3. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która zapozna się z niniejszym Regulaminem, spełniająca łącznie następujące warunki:

1. posiada adres do doręczeń na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
2. ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
o posiada dostęp do Internetu;
o posiada konto na serwisie Facebook.com
o jest fanem fanpage:
1) https://www.facebook.com/CityNightRunners
2) https://www.facebook.com/garmin24.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

5. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w terminie przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa 
w Konkursie  tj. od 18 kwietnia 2014 roku do 24 kwietnia 2014 roku do godziny 12:00 wykonać następujące zadanie konkursowe: 

Odpowiedzieć na pytanie "Dlaczego Forerunner 310 powinnien trafić w Twoje ręce?" zadane na profili https://www.facebook.com/CityNightRunners . Odpowiedź powinna została umieszczona jako komentarz do posta o konkursie na facebooku na profilu Night Runners umieszczonego 18 kwietnia 2014 r. o godz. 11.56.

6. Osoby niebędące fanami  https://www.facebook.com/CityNightRunners https://www.facebook.com/garmin24 powinny  polubić  powyższe fanpage. 

7. Jeden uczestnik Konkursu może wysłać maksymalnie 1 odpowiedź na zadane pytanie.
8. Odpowiedź może składać się maksymalnie z 10 zdań.

3. NAGRODY W KONKURSIE 

1.0. W Konkursie przewidziano następujące nagrodę rzeczową

Zegarek Garmin 310 XT HR o wartości 939 PLN. Garmin 310

4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, na co Uczestnicy wyrażają zgodę, przystępując do Konkursu. 

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest  Tomasz Makowski). 

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje. 

5. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW 

1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni przez jury. Jury dokonuje wyboru laureata, wyłącznie spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 1 i 2 Regulaminu. 

2. W skład jury wchodzą pracownicy i współpracownicy Organizatora. 

3. Jury dokona wyboru zwycięskiej pracy na podstawie kreatywności i atrakcyjności odpowiedzi na zadane pytanie.

4. Jury dokona wyboru laureata Konkursu w terminie do dnia 26 kwietnia 2014 roku. Dzień później, tj. 27 kwietnia 2014 roku, Organizator opublikuje  na wskazanych wyżej fanpage’ach wyniki Konkursu. Realizacja nagród leży po stronie Organizatora. 

5. W przypadku gdy po wyborze laureata Konkursu okaże się, że wybrany przez jury laureat nie spełnia warunków uczestnictwa w Konkursie opisanych w Regulaminie, prawo takiego laureata do nagrody wygasa, a jeżeli fakt niespełnienia warunków zostanie ujawniony po odebraniu wygranej, zobowiązany jest wygraną zwrócić. W przypadkach opisanych w niniejszym punkcie jury dokona wyboru innego laureata Konkursu. 

6. W przypadku braku odpowiedzi ze strony zwycięzcy w ciągu 48 godzin od powiadomienia jego prawo do nagrody wygasa, a nagroda ulega przepadkowi na rzecz Organizatora. 

7. Nagrody wydane będą laureatom drogą pocztową, po uprzednim ustaleniu drogą mailową adresu do wysyłki laureata. 

8. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu e-mail lub innych danych, na który to adres e-mail zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie lub z przyczyn przez Organizatora niezawinionych. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu, w tym adresu zamieszkania.